K veci

  • Komôrka

    “Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.” (Ž 145:18)

  • RANNÁ

    Oľga Adamkovičová

  • Svätá smelosť

    Ak sa niekedy bojíš prehovoriť o svojej viere, ak ti niekto oponuje alebo ťa ako kresťana vysmieva, potom si kandidát na naplnenie Duchom Svätým.