POKOJ & RP

Cieľ a činnosti združenia POKOJ & RP
 

Hlavným cieľom a predmetom činnosti združenia je:

Šírenie biblickej zvesti – evanjelia, prostredníctvom internetového rádia POKOJ, ďalej prostredníctvom audio a video nahrávok a následným písomným stykom s poslucháčmi, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, diskusných klubov, besied, modlitebných stretnutí, biblických vyučovaní a duchovného poradenstva.

 

Ďalším predmetom a poslaním o.z. je:

 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Vydavateľská činnosť
 • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
 • Vydávanie kníh
 • Vydávanie novín
 • Vydávanie periodík a časopisov
 • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
 • Rozhlasové vysielanie
 • Kresťanská, duchovná a pastoračná činnosť, v ktorej nie je vykonávanie bohoslužieb a činnosti cirkvi, či náboženských spoločnosti
 • Kresťanské, duchovné a psychologické poradenstvo, ktoré nenahrádza psychologické ambulancie klinickej psychológie, (poradenské stretnutia a aktivity v rámci duchovného poradenstva ako alternatívy psychoterapie).

Poradcovia 

 • PhDr. Peter Kamenec, PhD., zakladateľ a riaditeľ POKOJ & RP, kresťanské, duchovné a psychologické poradenstvo
 • Mgr. Veronika Mojžišová, klinický psychológ a terapeut
 • MUDr. Marek Mäsiar, kresťanské poradentsvo a psychoterapia
 • Mgr. Martina Spišáková, sociálny pracovník, terapeut
 • Mgr. Zuzka Ivanecká, klinický psychológ a terapeut
 • MUDr. Patrik Galik, kresťanské poradenstvo a psychoterapia 

Modlitebníci

 • Danka Stupáková
 • Vierka Ilušáková
 • Miloš Ilušák
 • Evka Sarová