Kresťania v meste

Viac ľudí dokáže omnoho viac, ako jeden človek.

Viac spoločenstiev urobí viac ako jedno.

Je na čase vyjsť zo svojej komfortnej zóny.

Preto sme tu, aby sa telo Kristovo budovalo, rástlo spojivami spoločnej služby a aby kresťania v našom meste boli svetlom a soľou.

     Kresťania vo Vranove pri rádiu POKOJ je spoločenstvo kresťanov modlitebníkov, ktoré spája generácie a denominácie v modlitbe a pôste za Cirkev na Slovensku. Chceme dvíhať ruky našim pastorom, farárom, kňazom a vedúcim spoločenstiev. Chceme spolu stáť ako jedna Nevesta, ktorá sa pripravuje na svojho Ženícha. 

Chceme podporovať  a utužovať vzájomné vzťahy spoločenstiev, spolu s predstaviteľmi mesta a mimovládnymi organizáciami, rozvíjať spoločnú praktickú službu, a prinášať Božie kráľovstvo do nášho mesta.

Hlavným poslaním kresťanského spoločenstva by malo byť:

 • Usilovať sa, aby všetci jeho účastníci boli aktívnymi pracovníkmi na základe Biblického učenia;
 • Modlitebne stáť za problémy mesta, predstaviteľov a občanov.
 • História mesta:
  • Čo bolo príčinou jeho vzniku?
  • Aké kľúčové udalosti sa v ňom odohrali:
  • Čím vplývalo na ostatné Slovensko?
  • Zrobili sa v ňom nejaké kľúčové rozhodnutia?
  • Malo vplyv na iné mestá? Čím?
  • Trpelo nejakými pohromami? Prečo
  • Aký malo vzťah k Židom? Robilo sa verejne pokánie?
  • Čo sa v ňom udialo za komunizmu?
  • Bolo tu niekedy prebudenie?
 • Symboly
  • Aký erb / vlajku mesto nesie?
  • Čo je na nich zobrazené a prečo?
  • Aký je heraldický výklad jeho farieb a znakov?
  • Aké pamätníky, sochy alebo symboly na domoch sa tu nachádzajú?
 • Atmosféra
  • Aká je jeho celková atmosféra?
  • Čo má špecifické (miesta stretávania, problémové štvrte, akcie)?
  • Čo sa hovorí a spieva o meste?
  • O čom hovoria dominanty mesta?
  • Aké hudobné skupiny alebo iní umelci pochádzajú z mesta? Čo je ich odkazom?
  • Akí kľúčoví ľudia vyšli z neho? Ktorú oblasť spoločnosti ovplyvnili?
  • Ako sa darí rodinám? Aká je rozvodovosť?
  • Aké podniky sa v meste nachádzajú? (sú v meste krčmy, verejné domy, herne, drogy, ezoterické obchody, liečitelia, veštice a pod.?)
 • Cirkev
  • Ako sa má cirkev v meste? Rastie?
  • V čom je bohatá a s čím zápasí?
  • Ako tu spolunažívajú jednotlivé cirkvi?
  • Podporujú sa vzájomne? Spolupracujú v láske?
  • Modlia sa spolu alebo za seba navzájom. Žehnajú si?
  • Je v meste skupina ľudí, čo sa modlí za mesto?
  • Je tu dom modlitby?
 • Žiť každodenný modlitebný život za účelom spoznávanie Pána Ježiša Krista a spoznávanie Jeho vôle.
 • Pravidelne sa stretávať za účelom spoločných modlitieb a modlitebných potrieb ako aj duchovného vzdelávania na základe Biblického odkazu;
 • Byť modlitebníkom za svoje mesto, okres, kraj, celé Slovensko, za vládnych predstaviteľov, za Izrael, ale aj za celý svet.

VZNIK SPOLOČENSTVA

     Osobne som to začal prežívať už v roku 2018, keď mi riaditeľka Gymnázia povedala, že je skupina študentov, ktorí sa stretávajú na modlitbách.

Vtedy som sa modlil u seba v kancelárii, kde mi Pán povedal: Vylejem prúdy milosti prebudenie a vanutie Ducha Svätého na Vranov.

Uveril som tomu, ale nevedel som čo v tomto momente robiť.

Viac a intenzívnejšie to začalo cezo mňa prechádzať a vnímal som ako potrebu nášho mesta, keď som sa v lete  2019 zúčastnil kresťanskej konferencie Crescensdo. Taktiež som pozornejšie začal sledovať diania stretávania sa kresťanov na Slovensku, kde mi veľkou inšpiráciou sú kresťania z Turca - Martina a okolia. Na pár ich stretnutiach som bol. Boli mi veľkým povzbudením.

Začiatkom leta bola za mnou sestra Danka z AC a tiež hovorila o volaní jej srdca – stretávania sa kresťanov v meste, vo Vranove. Veľmi som sa tomu potešil, pretože to bola aj moja túžba. Tak sme sa za spoločné stretnutia kresťanov vo Vranove začali modliť a prijali sme to od Pána Ježiša ako službu zmierenia, zjednotenia a spoločného hľadania zvrchovanej autority Pána Ježiša Krista.

 Skutky ap. 15: 16-18.

   „Potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova vybudujem jeho ruiny a vztýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, známe od vekov.“