Informácie GDPR

1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) , ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ďalej ako „Zákon 18“.

2. Zodpovedná osoba DPO:

 • zodpovedná osoba DPO nie je určená

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:

 • pri návšteve www stránky:
 • cookies
 • pri zanechaní diskusného príspevku v Knihe návštev :
 • diskusný príspevok, meno alebo prezývka
 • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
 • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, text správy

4. Účel spracúvania osobných údajov:

 • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára
 • dobrovoľný diskusný príspevok do Knihy návštev
 • štatistika návštevnosti www stránky
 • zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR , resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

6. Doba uchovávania osobných údajov:

 • do odvolania súhlasu

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR , resp. Zákona 18  právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

12. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a  Zákona 18:

 • zásady spracúvania osobných údajov
 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
 • bezpečnosť spracúvania

13. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.