K veci

  • Bude ťa to stáť svet

    Ježiš povedal: „ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7) Slovo zostávať znamená zakoreniť sa hlboko v Kristovi, nasávať živiny, rásť každým jedným dňom zotrvávajúc na danom mieste. Je to zotrvávanie v spoločenstve s Ním.

  • Meno Ježiš

    To je to desivé peklo, to, že človek už nedokáže spoznať Meno, skrze ktoré dosahujeme záchranu a blaženosť. Nech nám Pán Boh pomáha, aby sme to Meno brali vážne, ochotne prijímali a vzývali, kým je čas milosti.

  • Božia odmena

    Ak si starostlivo všímam iných, Boh si bude všímať mňa a takým či onakým spôsobom mi to vynahradí. Ak sa postarám o chudobného, Pán bude mať na zreteli aj mňa...