Rádio POKOJ - Začíname

Milí poslucháči!

To, že vôbec môžeme začať vysielať, je Božia milosť. Ďakujeme Pánovi, ale i Vám milí priatelia, za vaše vyznania, priazeň, modlitby, za nemalú finančnú podporu, za milujúce srdcia, ochotné deliť sa.

Prichádzame s naším Rádiom POKOJ. S POKOJOM do nepokojnej doby! Sme tu pre každého. Naše kresťanské rádio je naddenominačné, nezastrešuje ho žiadna cirkev, je pre všetkých kresťanov, bez rozdielu vierovyznania. Ale aj pre tých, ktorí stále hľadajú Krista a ešte nenašli. Z celého srdca veríme, že Boh dá silu, Boh ukáže smer, Boh pomôže. 

Začíname vysielať spočiatku hlavne reprízovaný program v spolupráci s rádiom LOGOS, s postupným zaraďovaním nových relácií. Budeme vďační aj za vaše pripomienky, návrhy, za pomoc aj finančnú podporu. Hlavne však za Váš čas s naším rádiom, v dobe, keď sa sveta zmocnila uponáhľanosť, zábava, honba za peniazmi, politikárčenie, boj o moc. Teraz, keď dosť zanedbávame počas dňa Božie Slovo, pretože nás valcujú pracovné povinnosti, reklamy a médiá! A tie sa predháňajú skôr v senzáciách a kriminálnych prípadoch. Rádiá sú plné tvrdej rockovej či inej hudby. Predostierajú sa nám hlavne veci pominuteľné. Doslova z každého kúta na nás číhajú nástrahy. Snažia sa oklamať naše pocity, naše vnímanie, naše myšlienky a postoje. A snažia sa naplniť naše srdcia a mysle predovšetkým sebeckosťou a vášňami v akejkoľvek podobe. Pre úprimne veriaceho človeka pramálo. A pritom, len blízkosť s Pánom Ježišom a Jeho Slovom nás pripravia na večnosť.

Tí, ktorí sme odovzdali svoje životy do rúk nášho Stvoriteľa a Spasiteľa Ježiša Krista, máme svoje myšlienky vždy obracať k Nemu. Pretože On upravuje a riadi všetko podľa Svojho zámeru, vedie naše kroky. Je len a len na nás, čím plníme svoje mysle a kde trávime voľný čas. A je tu Boží Duch, ktorý nás usmerňuje. V tom, čo nám prospeje, čo nás zobudí a čo nás neodvedie od Božej pravdy a Jeho učenia.

Tak ako píše apoštol Pavel, že sa máme navzájom napomínať a vzdelávať jeden druhého, tak je aj v nás túžba začať vo vysielaní Rádia POKOJ. V čistote, s Božím požehnaním a v bázni pred Jeho menom. Že sa bude vysielať len to, čo posilní každého, kto úprimne hľadá. Kto túži po odpovediach na otázky v Božom Slove. Je ono nemenné, večné a pravdivé.

Pozývame vás do našej spoločnej dielne, kde sa tvoria a zaznamenávajú veľké zázraky i vďaka mnohým svedectvám v životoch veriacich. Kde znejú piesne na Božiu chválu, kde počuť Jeho Slovo. Kde sa chceme vzájomne potešovať a posilňovať v Božom duchu.

Štruktúra programovej skladby Rádia POKOJ bude výrazne orientovaná na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu. Vo svojich programoch nebude uvádzať správy, reklamy a komentáre politického charakteru.

Program bude zahŕňať: Slovo na tento deň, myšlienku – duchovné zamyslenie, čítanie Božieho Slova na pokračovanie, výklad Slova, kázne, svedectvá, monologické formy, poéziu, verše, fíčre, portréty a medailóny. Našou víziou je vysielanie kontaktových relácii s pozvanými hosťami v štúdiu. Budeme myslieť aj na relácie pre deti a školskú mládež.

Hudba bude tvoriť príjemné ale nie banálne pozadie k slovným programom. Chceme sa vyhýbať hlavnému prúdu a zvukovej agresivite, zachovať duchovnú čistotu, kresťanskú originalitu skladieb a piesní, na oslavu Pána Ježiša Krista.

Budeme vďační aj za vaše pripomienky, návrhy, za pomoc akéhokoľvek druhu. Prosíme zároveň o modlitebnú podporu v celej realizácii, nech mnohí môžu počuť, že Pán Ježiš je živý a že prišiel na tento svet kvôli každému jednému z nás. Budeme vďační aj za vašu finančnú podporu, milí poslucháči. Akým spôsobom a kde, dozviete sa viac na internetovej stránke nášho rádia: www.radiopokoj.sk

Ak nám budete chcieť napísať, píšte nám na emailovú adresu: redakcia@radiopokoj.sk

Prajeme vám požehnané chvíle pri počúvaní ktoréhokoľvek záznamu. Nech si každý z vás nájde to, čo jeho život očistí a obohatí v príprave na život vo večnosti. Tu, na tejto zemi, kde sa len pripravujeme na očakávané stretnutie s Pánom.

Prajeme sebe i vám, aby mocnela naša viera. Aby Boh bol pre nás skalou, na ktorú sa môžeme pevne postaviť, keď sa všetko okolo nás rúca. Aby nám bol svetlom, keď okolo nás je tma. Aby sme toľko nereptali, keď nás skúša. Aby sme svojimi úzkosťami a obavami nezarmucovali Ducha Svätého. Aby sme sa vedeli zastaviť a dovoliť Mu, nech usmerňuje naše skutky, slová i myšlienky. Nie je dôležité vedieť, či nás čaká tmavá alebo jasná budúcnosť. Dôležité je vedieť, že sme v Božích rukách.

S pohľadom upretým k nebu, s otvoreným srdcom, s darom Božieho Slova a hudby začíname.

Pane, buď s nami, „požehnaj naše vchádzanie i vychádzanie“.

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

List apoštola Filipänom: 4 kapitola, 7 verš.

Späť