Prečo prišiel Kristus?

Buď pripravený tento advent a rozumej významu Vianoc.

Rimanom 3:25–26

Boh dal [Krista] . . . aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým… aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.

Rimanom 15:8–9

Kristus sa stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo.

Matúš 5:17

Ježiš povedal: „Neprišiel som zrušiť [zákon], ale naplniť."  

Ján 12:27

Čo povedať: „Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď som na to prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno!"

Ján 17:4

Ježiš sa modlil: „ Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať."

Ján 18:37

Ježiš odpovedal: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas."

Marek 1:38

[Ježiš] im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.

Ján 9:39

Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. (ale pozri Ján 3:17).

Lukáš 19:10

Ježiš povedal: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo."

1. Timoteovi 1:15

Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.

Ján 3:16–17

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. (ale pozri Ján 9:39).

Marek 10:45

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.

Matúš 10:34–35

Ježiš povedal: „Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou."

Ján 10:10

Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!"

1. Jánov 3:8

Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.

Židom 2:14

A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život.

Spolu s vami milujúc jeho prvý i druhý príchod,

Pastor John

zdroj: www.evs.sk,  autor: John Piper

Späť