Prečo je tak ťažké pre kresťanov sa modliť?

Bol som zmätený jedným problémom, ktorý pretrváva v cirkvi po roky
a ktorý ma hlboko trápi. Týmto problémom je:
Prečo je tak ťažké pre kresťanov sa modliť?

Písmo dáva jasne vedieť, že odpoveďou na všetko v našich životoch je modlitba zmiešaná s vierou. Apoštol Pavol píše, „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (Fil 4:6) Pavol hovorí, hľadaj Pána v každej oblasti svojho života a ďakuj mu vopred za vypočutie! Pavlov dôraz je jasný: Ako prvé sa pomodli! Modlitba nemá byť tým posledným útočiskom po tom ako najprv navštíviš svojich priateľov, pastora alebo iného poradcu a až nakoniec skončíš na svojich kolenách.

Trhá mi srdce, keď čítam listy zaslané do nášho zboru od mnohých kresťanov. Rodiny sa rozpadajú, manželia sa rozvádzajú, ľudia, ktorí roky chodili verne s Kristom žijú v strachu, porazení. Všetci títo ľudia boli vyvedení z hriechu, depresie, svetáctva a chamtivosti. A rok po roku sa ich problémy začali zhoršovať. Čo ma najviac na ich listoch šokuje je, že iba malá časť z nich nejak spomenie modlitbu. Obracajú sa k videokazetám, knihám, poradcom, telefónnym poradniam, terapiám všetkého druhu len nie k modlitbe. Žijú svoje dni ustarostení, trápiaci sa a porazení, lebo nepoznajú východisko zo svojich problémov.

Prečo je to tak ťažké pre kresťanov hľadať Boha v čase krízy? Veď Biblia je jedným veľkým svedectvom, že Boh počuje plač svojich detí a láskavo im odpovedá:

Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie. (Ž 34:16)

Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. (Ž 34:18)

A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili. (1. J 14-15)

Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. (Jk 5:16)

A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. (Mt 21:22)

… ale modlitbu statočných má rád. (Pr 15:8)

Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. (Pr 15:29)

K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. (Ž 102:18)

Pozri na Dávidovu veľkú chválu: „V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši.“ (Ž 138:3). Dávid sa vo všetkých svojich súženiach neobracal na nikoho iného len na Boha! „Volal si v súžení a vytrhol som ťa, zo skrýše hromu som ti odpovedal” (Ž 81:7).

Tieto zasľúbenia a svedectvá sú ohromujúcimi dôkazmi starostlivosti Božej. Sú také rôznorodé, silné a nespočetné, že nechápem ako ich nejaký kresťan môže minúť!

Keď dochádza na modlitbu, Biblia nám dáva viac než len zasľúbenia. Dáva nám taktiež varovania o nebezpečenstve zanedbanej modlitby. Boh sa nás v podstate pýta: “Ako si myslíš, že unikneš skaze a pustošeniu počas zlých období, keď si sa nenaučil tráviť so Mnou čas na modlitbe? Ako rozoznáš Môj hlas v takýchto dňoch, keď si sa ho nenaučil počúvať vo svojej komôrke?”

Jeremiáš píše: “Či pozabudne panna na svoj skvost a mladucha na svoj pás? No môj ľud veľmi dávno zabudol na mňa.” (2:32)

Namieste je otázka, ktorá mi jednoducho nejde do hlavy. Ako môže Boží ľud, ktorý je pod neustálou paľbou pekla, čeliaci problémom a pokušeniam zo všetkých strán prežiť týždeň za týždňom bez toho, aby Ho hľadal? Ako môže tvrdiť, že Ho miluje a verí Jeho zasľúbeniam, keď sa k Nemu nepriblíži?

David Wilkerson

www.pravdavlaske.sk

Späť