Požehnanie domu

 

                            ...požehnáva príbytok spravodlivých.
                                                                                     Prísl. 3, 33

 

Spravodlivý má bázeň pred Pánom, preto je pod Božou ochranou, až po strechu, ktorá ho prikrýva, spolu s celou jeho rodinou. Jeho dom je príbytkom lásky, školou svätej výchovy a miestom nebeského svetla. Je v ňom domáci oltár, kde sa každý deň vzdáva hold Pánovmu menu. Preto Pán požehnáva jeho príbytok. Môže to byť nízka chalúpka alebo nádherný palác – Pánovo požehnanie tam prichádza kvôli charakteru jeho obyvateľa, nie pre vonkajší vzhľad príbytku.

Najpožehnanejší je dom, kde domáci pán a pani sú bohabojní ľudia; ale požehnanie na celý dom môže priniesť syn alebo dcéra, ba aj sluha. Pán neraz ochraňuje domácnosť, zaopatruje celú rodinu a dáva jej blahobyt kvôli jednému alebo dvom jej členom, ktorí sú v Jeho očiach „spravodliví“, lebo z Jeho milosti sa takými stali. Milovaní, nech je Pán Ježiš naším stálym hosťom podľa vzoru sestier v Betánii a vtedy určite budeme požehnaní.

Dbajme o to, aby sme boli spravodliví v každej veci – v našej práci, v úsudkoch o iných, v našom správaní voči blízkym, v celom našom živote a charaktere. Spravodlivý Boh nemôže požehnať nespravodlivé skutky.
 

               C. H. Spurgeon

Späť