Pomazanie — istota Božích detí

Aj vám sa dostalo pomazania
od toho Svätého,
a viete to všetci.
     Jána 2, 20

Kresťania, ktorí prijali Ducha Svätého, všetci disponujú pozna­ním, určitou vedomosťou. Poznajú pravdu a majú istotu. „Všetci budú vyučovaní od Boha." Toto slovo sa naplní pri tých, ktorí sa dajú vyučovať Duchom Svätým, „...chodia do jeho školy." Pán Ježiš zasľúbil: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy..." (Ján 16, 13). „A nik nebude poučovať blížneho, ani brat brata, a nebudú hovoriť: Poznaj Pána! lebo ma budú poznať všetci od malého po veľkého... " Je veľký rozdiel medzi tým, keď nás ľudia niečomu naučia, alebo keď nám Duch Svätý vryje do srdca nejakú pravdu. To, čo nám poskytnú ľudia, môžu nám zasa aj zobrať. Kto len prostredníctvom ľudského učenia získal určité vedomosti o Božích pravdách, ten nemá veľa svetla a istoty. Duch Boží spôsobí radostnú istotu a tá sa nedá zameniť za bolesti­vú neistotu. To, čo spoznáme osvietením, stane sa naším vnútor­ným vlastníctvom, súčasťou našej bytosti. Božie slovo, ktoré sme počuli ušami, navonok sme vnímali, skrze Ducha Svätého sa stane aj vnútorne uchopenou pravdou - slovom. Doslova sa vštepí do nás, ako to vyznáva aj apoštol Jakub (1,21).

Apoštol Pavol takto smutne charakterizuje časť kresťanov: „stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy" (2Tim 4, 7). Chcú byť učiteľmi Písma, ale ani sami nerozumejú, o čom s takou rozhodnosťou hovoria (1Tim 1, 7). Či aj my patríme k tým, ku ktorým sa dostáva zvuk Písma, a predsa zostanú prázdni, lebo nenahliadli do Božích tajomstiev a chýba im schopnosť vnútorne vnímať pravdu? Chcú všetko uchopiť len rozumom, pritom spyšnejú a stanú sa namyslení; chcú byť učiteľmi iných, pritom sú len slepí vodcovia slepých. Osvietené Božie deti sú vďačné naozaj za každé učenie, ale všetko, čomu skrze človeka porozumejú, musí Duch Boží potvrdiť v ich duchu. Musia nadobudnúť presvedčenie, že to naozaj pochádza od Boha. Mylné učenie sa odrazí od nich. Do bludných učení padnú len takí, ktorí v pýche alebo v lenivosti starého človeka sa dajú nachytať. Človeka s očistenou mysľou Boží Duch povedie od svetla k svetlu.

                  Carl Eichhorn,  V Božej dielni

Späť