ON VSTAL!


V nedeľu ráno smutné ženy
     k hrobu sa náhlia ustarané
Kto odvalí ten ťažký balvan
     od Pánovho hrobu
Kto pomôže nám v slabosti
      keď  nášho Pána
      mŕtveho tam máme

Tu zrazu vidia celé užialené
     že kameň nebráni im
     v ceste za Pánom
Čo nečakali stalo sa
Naboku stojí odvalený
A hrob je prázdny
     Ježiš vstal!
Raduj sa zem i nebesá

Živého nehľadajte
      medzi mŕtvymi
Anjeli zvestujú tú správu
      a ženy hlásajú ju ďalej
Nech každý vie
     že hrob je prázdny
     a Ježiš zase nablízku
Počujte všetci
      čo ste viery malej
Ježiš vstal z hrobu – živý je
On čaká na nás
Poďme za Ním hneď
A plní viery nádeje
     prijmime Jeho Lásky kvet

                  Oľga Adamkovičová

Späť