ON VSTAL!


V nedeľu ráno smutné ženy
    k hrobu sa náhlia ustarané
Kto odvalí ten ťažký balvan
    od Pánovho hrobu
Kto pomôže nám v slabosti
    keď nášho Pána
    mŕtveho tam máme

Tu zrazu vidia celé užialené
    že kameň nebráni im
    v ceste za Pánom
Čo nečakali stalo sa
Naboku stojí odvalený
A hrob je prázdny
    Ježiš vstal!
Raduj sa zem i nebesá

Živého nehľadajte
    medzi mŕtvymi
Anjeli zvestujú tú správu
    a ženy hlásajú ju ďalej
Nech každý vie
    že hrob je prázdny
    a Ježiš zase nablízku
Počujte všetci
    čo ste viery malej
Ježiš vstal z hrobu – živý je
On čaká na nás
Poďme za Ním hneď
A plní viery nádeje
    prijmime Jeho Lásky kvet

            Oľga Adamkovičová

Späť