Naliehavá prosba

A stalo sa tretieho dňa, že sa obliekla Ester do kráľovského rúcha
a postavila sa do vnútorného dvora domu kráľovho.
   Ester 5:1

 

Kráľovná Ester má na srdci naliehavú prosbu. Jej ľud je v súžení. Už to ďalej nemôže znášať. Len kráľ Ahasver môže umožniť východisko. Tak predstupuje, náležite oblečená, pred kráľa.

V jej kráľovskom oblečení vidí kráľ aj niečo zo svojej vlastnej slávy. Nevidí Ester v jej predchádzajúcom občianskom postavení, ale vidí v nej niečo zo samého seba, zo svojej dôstojnosti. Preto kráľ tiež nemôže odmietnuť Ester jej prosbu. Vystiera k nej milostivo zlatú berlu. Áno, dokonca sa pousiloval, aby ihneď vyhovel prosbe Ester.

Tak môžeme aj my dať mocné Božie rameno do pohybu. Náš Boh pozerá na nás milostivo v Kristovi. Stojíme v Jeho priazni. On je náš Otec, ktorý nás miluje a rád si vypočuje naše prosby. To však predpokladá, že zmýšľanie našich modlitieb tiež súhlasí s naším postavením: máme sa Mu približovať v „kráľovskom rúchu“; naše prosby majú odpovedať Kristovým úmyslom s nami. A keď sa zdržujeme v Jeho blízkosti, potom spoznáme aj Jeho plány a ciele s nami a s Jeho ľudom. – Túto veľkú šancu by sme mali denne využívať.

Peter zdôrazňuje, že Boh sa stará o tých svojich: Jemu na nás záleží (1. Petrov 5:7). Nie je to povzbudenie, aby sme sa viacej a intenzívnejšie bližšie zoznamovali s Božím Slovom, s Božími myšlienkami o Kristovi a o našom živote? Ak povieme na Jeho ciele s nami áno, a tak prídeme k Nemu v modlitbe, bohato nám požehná. Vstupujeme pred Neho v zaľúbení a v mene Jeho vlastného Syna. Preto nám dá „podľa svojho bohatstva v sláve“ (Filipanom 4:19).


      zdroj:  GBV, Pán je blízko

 

Späť