Dar pre človeka

Nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. Izaiáš 42:2-3

V zime sa rád prebudím a vidím prekrásne prekvapenie za oknami: krajinu rozprestrenú na snehovo bielej perine. Obraz je pokojný a tichý, nie ako jarná búrka, ktorá oznamuje svoj príchod silným dunením hromu. Sneh spadne ticho.

Audrey Assad v piesni "Winter Snow" spieva, že Ježiš by mohol prísť na zem s mocou hurikánu. Ale namiesto toho prišiel ticho a pokojne, ako zimný sneh v noci za oknom.

Pre mnohých príchod Ježiša Krista bol prekvapením. Nenarodil sa v paláci, ale na nevzhľadnom mieste malého mesta. Bol vložený do jediného dostupného "lôžka" - jaslí pre dobytok (Lukáš 2:7). Neprišli Ho privítať predstavitelia vlády, ale jednoduchí pastieri (Lukáš 2:15-16). Keď rodičia priviedli Ježiša do chrámu, namiesto bohatých darov si mohli dovoliť len lacnú obeť - dve holubice (Lukáš 2:24).

Takýto príchod Pána na svet bol predpovedaný prorokom Izaiášom, ktorý napísal, že Boží Syn "nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici" (Iz 42:2). „Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude súdiť“ (Iz 42,3). On príde ticho a pokorne a ponúka pokoj s Bohom. Tento pokoj je dnes prístupný každému, kto verí v úžasnú správu o narodení Spasiteľa.

Ježiš nám neponúka pokoj, ktorý vychádza zvonka. Hovorí o pokoji, ktorý vychádza zvnútra - pokoj srdca, po ktorom túži každý človek. Takýto pokoj nám môže dať jedine Boh. A nie len dať, ale ON sám je Pokoj. Pokoj srdca, po ktorom túži každý človek, nemôžeme získať bez Boha. Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam“, aby nám pripomenul, že je to v prvom rade Jeho dar pre nás. ON nás zmieril so svojim Otcom a priniesol nám dar odpustenia a tým aj dar pokoja. ON svojou smrťou a zmŕtvychvstaním spojil múr rozdelenia medzi Bohom a človekom.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“  Ján 3:16

 

Ty malé mesto Betlehem,
Si ticho spočívaš
A nevieš ani netušíš,
Jak blízko Pána máš.

Hľa, večné svetlo žiari
Do tvojej temnoty
A človečenstvu prináša
Dar Božej dobroty.

Tu narodil sa Kristus Pán,
Dnes svedčia anjeli,
Ich spevy v noci pastierom
Tak slávne zazneli.

Ó, ranné hviezdy neba,
Znať dajte drahú zvesť,
Nech ľudia Bohu za ten dar
Hneď vzdajú chválu, česť.

Tak tichučko sťa hviezdy svit,
Pán Ježiš zjavil sa
A s požehnaním znížili
Sa k zemi nebesá.

To Božia láska hľadá,
Chce spasiť človeka
A človek často nemúdro
Preč od nej uteká

Ó, Spasiteľu hriešnikov,
Ty príď a pomôž nám!
Hriech každý zmy a usídli
sa v našich srdciach sám.

Nech nový život z Teba
sa započne aj v nás.
Nech anjeli nám spievajú:
"Vám prišiel Mesiáš."

Späť