Cti si otca i matku!

„Cti si otca i matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.“ 2. Mojžišova 20:12

Všade okolo nás nám západná kultúra vraví, že mladosť je skvelá a starší majú málo čo ponúknuť. Otcovia sú v televízii a filmoch v tom lepšom prípade zobrazení ako bezradní, v tom horšom prípade ako tí, ktorí nič nevedia. Zdá sa, že staroba je niečo, čoho sa treba obávať, záhuba, ktorú je potrebné oddialiť za každú cenu.

Starších nám ale Božie slovo vykresľuje odlišne. Od Genezis po Zjavenie Jána sme mnohými spôsobmi vyučovaní, ako si vážiť svojich rodičov, že je dobré dosiahnuť pokročilý vek a že starších a naše autority je potrebné poslúchať (1. Mojžišova 25:8, 3. Mojžišova 19:32, Príslovia 20:29, Zachariáš 8:1-8, 1. Petra 5:1-5). Je to preto, lebo Boh sám ustanovil všetky autority, dokonca aj vládcov národov (Skutky apoštolov 17:22-27a). Piate prikázanie je základom, na ktorom je postavená úcta voči starším a autoritám.

Boh nás volá do ctenia si našich rodičov, pretože rodina je základom ľudskej spoločnosti. Pred tým, ako hriech prišiel na svet, rodičia mali vychovávať deti, aby tým oslávili a slúžili Pánovi (1. Mojžišova 1:26-28). Potreba rešpektovať autority nie je dôsledkom pádu, ale skôr nariadením, ktoré odráža spôsob, akým Boh usporiadal svoj vesmír. Na vrchole je Stvoriteľ, pod Ním autority, ktoré Ho majú poslúchať. Primárne ide o otcov a matky. Pod nimi sú to zase deti, ktoré musia poslúchať otcov a matky, zatiaľ čo oni poslúchajú Pána. Ak by aj hriech neprišiel na svet, táto štruktúra by zostala platná. Ak si deti nectia svojich rodičov, všetky ostatné zemské autority sa budú rúcať. Empirický dôkaz tejto skutočnosti vidíme v dnešných domácnostiach, kde sa už nevyžaduje, aby deti poslúchali svojich rodičov a v susedstvách, kde chýbajú otcovia.

Zaiste je iba Božia autorita absolútna. To však nepopiera náležitú rolu zemských autorít, ako sú rodičia, šéfovia v práci, vládni lídri, zboroví starší a ďalší, ktorých dal Boh na svoje miesto pre naše dobro. Ak neposlúchame tých, ktorí spadajú pod biblické nariadenia a učenia (Efezským 6:5-8), nectíme si Krista.

Ján Kalvín napísal: „Mali by sme vzhliadať na tých, ktorých Boh ustanovil nad nami a jednať s nimi s úctou, poslušnosťou a vďakou.“ Pokračuje tvrdením, že to so sebou nesie „zákaz znižovať ich dôstojnosť pohŕdaním, nepoddajnosťou alebo nevďačnosťou.“ Existuje mnoho zákerných spôsobov, ktorými môžeme porušiť piate prikázanie. Nepreviňujme sa týmto závažným hriechom, ale ctime si naše autority.

Pasáže na ďalšie štúdium

Izaiáš 45
Abakuk 1:5-11
Matúš 8:5-13
Rimanom 13:1-7

Zdroj:  www.pravdavlaske.sk

Späť