Čo to znamená hľadať Pána

Hľadať Pána znamená hľadať Jeho prítomnosť. „Prítomnosť“ je bežným prekladom hebrejského slova „tvár“. Doslovne, hľadáme Jeho „tvár“. Avšak toto je hebrejský spôsob, ako vyjadriť pristupovanie k Bohu. Byť pred Jeho tvárou znamená byť v Jeho prítomnosti.

Nie sú však Jeho deti stále v Jeho prítomnosti? Áno aj nie. Áno v dvoch významoch: Po prvé, vo význame, že Boh je všadeprítomný a teda je stále nablízku všetkých a všetkého. Udržuje všetko bytie. Jeho moc je vždy prítomná v riadení všetkých vecí. Po druhé, vo význame Jeho zmluvného záväzku stáť pri nás, konať v nás a obracať všetko pre dobro tých, čo Ho milujú. „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Matúš 28:20)

Keď s nami nie je

V istom význame však Božia prítomnosť nie je s nami stále. Preto Biblia opakovanie volá: „Hľadajte Hospodina a Jeho silu. Hľadajte Jeho tvár ustavične!“ (Žalm 105:4). Božia zjavená vnímateľná dôveryhodná prítomnosť nie je našou neustálou skúsenosťou. Sú obdobia, kedy sme voči Bohu nedbanliví, opúšťame dôveru v Neho a považujeme Ho za „nezjaveného“. Nevnímame Jeho veľkosť, nádheru a vzácnosť očami nášho srdca. Jeho tvár, jas Jeho charakteru je skrytá za oponou našich telesných túžob. Do takéhoto stavu sme neustále schopní upadnúť. Preto je nám povedané, aby sme hľadali Jeho prítomnosť ustavične. Boh nás povoláva do nepretržitej radosti z Jeho majestátnej veľkosti, nádhery a vzácnosti.

Čo to znamená hľadať

Máme neustále hľadať. Avšak čo to prakticky znamená? Stará aj Nová zmluva hovoria o upriamovaní si srdca a mysle na Boha. Je to vedomé upnutie alebo sústredenie našej pozornosti a túžob na Boha.

„Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina.“ 1. Kronická 22:19

„Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.“ Kolosenským 3:1-2

Vedomá voľba

Toto nastavenie mysle je opakom duševného uvoľnenia sa. Ide o vedomú voľbu nasmerovania si srdca na Boha. Pavel práve to vyprosuje pre cirkev: „Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti“ (2. Tesalonickým 3:5). Je to aktívna práca z našej strany. Zároveň je úsilie hľadať Boha darom od Neho.

Túto duševnú a emocionálnu snahu hľadať Boha nevynakladáme preto, že by bol stratený, ako to robíme pri nejakej minci alebo ovci. Boh sa nestratil. Napriek tomu musíme stále ísť skrze niečo alebo okolo niečoho, aby sme sa s Ním vedome stretli. Práve o tomto je hľadanie. On je často skrytý, zahalený. Preto musíme ísť cez prostriedky a okolo prekážok.

Nebesá zvestujú Božiu slávu. Takže môžeme Ho hľadať skrze ne. Odhalil seba vo svojom slove. Takže môžeme Ho hľadať skrze neho. Ukazuje sa nám v dôkazoch milosti, ktorá pôsobí v druhých ľuďoch. Takže môžeme Ho hľadať skrze ňu. Hľadanie je vedomé úsilie dostať sa skrze prirodzené prostriedky k Bohu samotnému a upínať naše mysle na Boha vo všetkých našich skúsenostiach. Toto znamená hľadať Boha.

Vyhnutie sa prekážkam

Existuje nekonečné množstvo prekážok, ktorým sa musíme vyhnúť, ak Ho chceme uvidieť jasne a byť vo svetle Jeho prítomnosti. Musíme uniknúť pred duchovne otupujúcimi aktivitami. Musíme bežať od nich a okolo nich. Blokujú našu cestu.

Vieme, čo nás robí citlivejšími na vnímanie Božieho prejavovania sa v životoch a v slove. Vieme, čo nás utlmuje, zaslepuje a spôsobuje, že Ho hľadať ani nechceme. Od týchto vecí sa musíme vzdialiť a vyhnúť sa im, ak chceme Boha uvidieť. To je to, čo zahŕňa hľadanie Boha. Keď smerujeme svoje mysle a srdcia na Boha vo všetkých našich skúsenostiach, voláme na Neho.

„Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!“ Izaiáš 55:6

„Ale ak budeš hľadať Boha a Všemocného budeš prosiť o milosť…“ Jób 8:5

Hľadanie zahŕňa volanie a prosenie: „Ó, Pane, otvor mi oči. Ó, Pane, odtiahni oponu mojej slepoty. Pane, maj so mnou zľutovanie a odhaľ sa mi. Túžim vidieť Tvoju tvár.“

Základom je pokora

Najväčšou prekážkou hľadania Pána je pýcha: „Bezbožník vo svojej namyslenosti Ho nehľadá“ (Žalmy 10:4). Preto je pokora základom pre hľadanie Boha.

Veľkým zasľúbením pre tých, ktorí hľadajú Pána, je to, že Ho nájdu: „Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť“ (1. Kronická 28:9b). S Jeho nájdením je spojená aj odmena: “Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú“ (Židom 11:6b). Boh sám je našou najväčšou odmenou. A keď Ho máme, máme všetko. Preto: „Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“ (Žalmy 105:4)

John Piper,   zdroj: www.pravdavlaske.sk

Späť