Čo bude s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli evanjelium?

 

Milý …..,

pýtal si sa, čo sa stane s ľuďmi, ktorý žijú na miestach, kde im nemá kto povedať o Ježišovi a zomrú bez viery v Neho. Tu je to, čo si myslím, že o tejto veci učí Biblia.

Boh vždy trestá ľudí na základe toho, čo vedia, a podľa toho, akú majú vieru na základe tohto poznania. Inými slovami, nikto nebude súdený za to, že neverí v Ježiša, keď o Ňom nikdy nepočul.

Znamená to však, že títo ľudia budú zachránení a pôjdu do neba pretože nepočuli o Ježišovi? Nie, to nie je to, čo nám Boh hovorí v Biblii.

Najznámejšou časťou Biblie, ktorá hovorí o tejto téme je Rimanom 1:18-23. Najprv napíšem znenie biblického textu a potom napíšem jeden alebo dva komentáre.

„Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde, lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadali do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.“

Všimni si niekoľko vecí:

Všetci ľudia „poznajú Boha,“ aj tí, ktorí nikdy nepočuli o Biblii. „Lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.“ (Rimanom 1:19). „Hoci poznali Boha…“ (Rimanom 1:21)

Spôsob, akým môžu poznať Boha je skrze to, ako stvoril svet a na základe vlastného svedomia. (Rimanom 1:19-20).

Napriek tomu, že poznajú Boha, nikto na ktoromkoľvek mieste na svete Ho nectí a nevzdáva Mu vďaku (Rimanom 1:21). Miesto toho „potláčajú pravdu“ (Rimanom 1:18). To znamená, že majú odpor voči pravde hlboko vo svojich srdciach a zamieňajú ich za veci, po ktorých túžia (Rimanom 1:23).

Preto sú „bez ospravedlnenia“ (Rimanom 1:20). To znamená, že sú vinní a zasluhujú si trest. Nemyslím si preto, že Biblia učí, že ľudia môžu byť spasení bez toho, aby počuli evanjelium. Pozri sa na to, čo hovorí Pavol v Rimanom 10:13-17. Potrebuješ počuť evanjelium na to, aby si bol zachránený.

„Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci! Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu? Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ (Rimanom 10:13-17).

A preto sa modlime za misionárov a pýtajme sa Boha, či sa aj my nemáme stať misionármi. Svet skutočne potrebuje viac ľudí, ktorí by hovorili všetkým strateným ľuďom na svete o Ježišovi a o úžasnej dobrej správe, že On zomrel za hriešnikov: ktokoľvek, kto verí v Neho, bude spasený.

Ďakujem ti za dobrú otázku. Pokračuj v modlitbách a čítaní Biblie. Boh ti dá múdrosť.

John Piper

Zdroj: http://pravdavlaske.sk/clanky/nazory/co-bude-s-ludmi-ktori-nikdy-nepoculi-evanjelium/

Späť