Boh dokazuje svoju lásku k nám

    
     Lebo tak Boh miloval svet,
     že svojho jednorodeného Syna dal.

                                                    Ján 3:16

 

Keď si niekto chce kúpiť niečo výnimočné a cenné, bude dobre zvažovať, akú cenu má pre neho tento predmet. Ak je to potrebné, dokonca sa zriekne iných vecí, aby si zadovážil peniaze na túto kúpu.

Keď premýšľame o tom, čo Boh vynaložil, aby mohol ľudí zachrániť od ich hriechov a od večnej záhuby, potom rýchlo prichádzame na hranice svojej predstavivosti. Že Boh miloval svet, to by bolo azda ešte pochopiteľné, keby na svete boli ľudia, ktorí by Ho milovali a ctili. Ale vieme, že to bolo naopak.

Od pádu do hriechu je svet v nepriateľstve voči Bohu. A Boh ho – to je pre nás nepochopiteľné! – napriek tomu miloval. To, že miluje ľudí, dokázal tým, že dal Svojho jednorodeného Syna.

Pán Ježiš sa stal človekom, aby tu na zemi urovnal naliehavú otázku hriechu. A Boh zobral naše hriechy za podnet, aby nám ukázal, aká veľká je Jeho láska. Poslal Svojho Syna na zem, aby Ten dal Svoj život ako výkupné za mnohých.

Znenie tohto ústredného verša Jánovho evanjelia pokračuje ďalej:

„aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale večný život mal.“

Ten, kto chce zažiť túto nepredstaviteľne veľkú Božiu lásku a získať celé požehnanie, ktoré nám v Ježišovi Kristovi ponúka, musí uveriť v Syna Božieho a v Jeho dielo zmierenia na kríži.

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus, keď sme boli ešte hriešnikmi, umrel za nás“ (Rimanom 5:8).

      
             zdroj: Dobrá sejba 2021

Späť