AKO SA ZMENILI HODNOTY ŽIVOTA

Hodnotový svet po celé generácie poznal tzv. sedem hlavných hriechov.

Predchádzajúce generácie poznali sedem hlavných hriechov:

 • pýchu
 • lakomstvo
 • závisť
 • hnev
 • smilstvo
 • nestriedmosť
 • lenivosť

Postupom času sa ich obsah premenil do dnešnej podoby:

 • z pýchy sa stalo  - zdravé sebavedomie
 • lakomstvo sa premenovalo na - zákon ekonomiky
 • závisť na - boj o spravodlivosť
 • hnev na - zdravú reakciu na nekorektné jednanie druhých
 • smilstvo na - prevenciu proti neurózam
 • nestriedmosť sa povýšila na - vyššiu životnú úroveň
 • lenivosť sa premenila na - výraznú a chronickú tendenciu odkladať plnenie povinností a úloh na neskoršiu dobu. Lenivosť sa premenila na relaxáciu (iný zdroj).

Vďaka tejto novej „modernej“ nomenklatúre sa starý kontinent zbavil ťažkých hriešnikov.

Ak pripočítame k tomu aj iné, dnes už málo známe, skoro archaické pojmy ako:

 • hulvátstvo, ktoré sa zmenilo na - slobodu prejavu
 • nehanebnosť ktorá sa vykladá ako - "právo na..." čo sa práve komu hodí
 • okrádanie, je definované ako - voľný trh
 • zanedbanú výchovu detí na - pestovanie/ tvorbu vlastného názoru potomstva
 • neúctu k tradícii zmenenú na - víťazstvo zdravého rozumu
 • likvidáciu pozitívnych hodnôt na - zbavenie sa predsudkov

Tak sa nachádzame v dnes dobre známom prostredí, ktoré vyznáva "moderná" a liberálna Európa.

K tomu dodám, že:

 • sloboda sa povýšila na - svojvôľu jednotlivca
 • tolerancia sa zmenila na - ustupovanie zlu
 • korektnosť na - povinný názorový koridor

(Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c)

Späť