4 proroctvá o príchode Pána Ježiša


1. Pán Ježiš bude potomkom Abraháma

„Veľmi ťa požehnám a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas.“ (1. Mojžišova 22:17-18)

„Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.“ (Matúš 1:1)


2. Pán Ježiš sa narodí z panny

„Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“ (Izaiáš 7:14)

„Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš… A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží.“ (Lukáš 1:30-31.34-35)


3. Pán Ježiš sa narodí v malom meste Betlehem

„Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.“ (Micheáš 5:1)

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. “ (Lukáš 2:1-7)


4. Pán Ježiš bude z rodu kráľa Dávida

„Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.“ (Jeremiáš 23:5)

„Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho… Jesse splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna.“ (Matúš 1:1.6)


Prečo na týchto proroctvách záleží?

Tieto proroctvá nám ukazujú, že Boh je skutočne verný ohľadom každého svojho zasľúbenia. Nič Mu neušlo. Všetko, čo povedal, sa naplnilo alebo sa čoskoro naplní. S rovnakou určitosťou, s akou Kristus prišiel počas prvého adventu, príde aj počas toho druhého. Kristus zomrel, vstal z mŕtvych a príde znovu!


                                                           Nicholas Davis,  www.pravdavlaske.sk

Späť