O projekte

AKO VZNIKAL PROJEKT INTERNETOVÉHO RÁDIA

Na základe toho, čo som vnímal aj prostredníctvom osobných modlitieb, som sa rozhodol (a verím, že je to rozhodnutie spečatené Pánom Ježišom Kristom, ktorému som sa rozhodol slúžiť), založiť občianske združenie CUM MANDATO EIUS, ktorého poslaním bude šírenie biblickej zvesti – evanjelia, prostredníctvom tlače, rozhlasu, internetu, audio a video nahrávok a následným písomným stykom s poslucháčmi, organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí, prostredníctvom besied a diskusných klubov.

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia bude vysielanie internetového kresťanského rádia, ktoré bude naddenominačné, to znamená, že nebude zastrešované žiadnou cirkvou, spoločenstvom – bude pre všetkých a to bez rozdielu vierovyznania.

K začatiu vysielania internetového rádia ma podnietilo ukončenie činnosti internetového kresťanského rádia LOGOS, ktoré fungovalo už niekoľko rokov a v júni 2016 ukončilo vysielanie.

Myšlienka mi napadla bezprostredne po zistení tejto skutočnosti. Uvedomil som si, aké vzácne médium sa stráca. Mnohí, ktorí mali možnosť počúvať rádio LOGOS, mi iste dajú za pravdu, že to bolo naddenominačné čisté rádio, ktorého poslaním bolo hlásať čisté evanjelium, Božie slovo. Vysielanie bolo doplnené čistou kresťanskou hudbou.

Čo raz viac mi záležalo na tom, aby rádio mohlo pokračovať. Tak som si začal intenzívnejšie písať s Milanom Hudecom – zakladateľom tohto rádia. V lete 2016 sme sa osobne stretli a rozprávali o prípadnej spolupráci.

Po spomínanom stretnutí sme zotrvali v kontakte, naďalej sme o veci spolu komunikovali, vzájomne sa povzbudzovali.

Tým sa pre mňa začalo nové životné obdobie, kedy som vnímal, že Pán mi dal dary a že som stvorený pre takúto prácu. Asi už vtedy, keď sa na mňa Pán pozrel, ako na odvrhnutého chlapca (do piateho roku som vyrastal v detskom ústave, ako odhodené dieťa[1]), bez nádeje na život, povedal si „ Ži, milujem ťa, spravím z teba svojho služobníka“.

Pamätám si ten moment, keď som pred Pánom povedal: „Pane, ak povieš, že mám ísť, pôjdem“. Začal som sa intenzívnejšie modliť. Pán mi dal slovo:

Marek 16:15 A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!

V tomto slove bolo všetko. Začal som si viac a viac uvedomovať a spoznávať v čom spočívali moje nepokoje, roztržitosti a omyly vo firme, ktoré som začal robiť. Pán ma chcel posunúť inam.

Od samého začiatku som rádio vnímal, ako moju záujmovú aktivitu, službu Pánovi – nie zárobkovú činnosť na plný úväzok,.

Pán mi pripomenul slovo: Jeremiáš 31:21 Postav si míľniky, vytýč si dráhu kolami.

Hlavou sa mi preháňalo mnoho otázok. Kto načíta texty, kedy, kde?...

Začal som oslovovať hudobné skupiny, spevákov kresťanských piesní, kazateľov, kresťanské vydavateľstvá, autorov kníh. Stretol som sa najmä s veľkou ochotou z ich strán. Bol som veľmi milo prekvapený ich ústretovosťou. Úprimnú spoluprácu mi navrhli aj moji duchovní bratia a sestry.

Tieto reakcie ma len viac a viac utvrdzovali v tom, že moje rozhodnutie je správne a Pán sa k nemu priznáva.

Je pravdou, že nie každý súhlasil s týmto mojím rozhodnutím a niektorí vyjadrili obavy, či som dobre rozumel Pánovi. Poniektorí to vnímali, ako moju nerozvážnosť.

Boli momenty, keď som strácal vieru a chcel som to vzdať. Ale boli aj takí, ktorí ma podporovali a modlitebne pri mne stáli, pretože videli moje zakolísania a lámania viery.

V týchto momentoch osobného boja ku mne hovorilo slovo:

Galatským 1, 16 ... zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou...

Apoštol Pavel na hlas Pána reagoval, išiel a konal. V tom som sa oprel v plnej viere a dôvere o Pána, ktorý ma každým dňom presviedčal, že to čo konám, i keď je ťažko, konám správne.

Tak sa začínal rodiť projekt internetového rádia. Príprava textov, výber hudby a oslovovanie spolupracovníkov. Výsledok vyše dvojročného snaženia, môžete posúdiť a zhodnotiť sami.

Je jedna detská pieseň, v ktorej deti spievajú „Pán Boh sa do srdca každému díva, vidí, či ochotu k službe v ňom skrýva, v práci kto neverný, bude raz súdený, Pán žiada v diele srdce vždy celé.“ Krásne a možno až bolestivo pravdivé slová. Koľkí sme prijali Pána Ježiša do svojho srdca, koľkí sme sa dali na Jeho cestu posväcovania a koľkí sme povedali áno na povolanie do Jeho služby? A predsa prichádza toľko prekážok a toľko výhovoriek, keď nastane čas potrieb, čas poskytnutia pomoci, čas venovania sa druhému a mnohým ďalším a ďalším veciam.

Apoštol Pavel, keď sa stretol osobne a bol oslovený Božím Duchom, jasne prežil vo svojom srdci tak, ako sa píše v liste Galatským 1, 15-16 „Ale potom to prišlo! Boh mi odhalil pravdu o svojom Synovi a uložil mi šíriť jeho posolstvo po celom svete. K tejto službe ma vo svojej dobrote vybral už dávno pred mojim narodením!“

Hľadám spriaznené srdcia, ktoré sú ochotné na diele Pánovom pracovať a to i bez nároku na honorár, pretože Rádio nebude zárobkovo činné. Potrebujem technikov, moderátorov, redaktorov...

Pán nad moje očakávanie postupne pridáva externých spolupracovníkov, modlitebníkov, finančné dary. Som za to veľmi vďačný.

Modlím sa za tých, ktorí sú ochotní vydať sa Pánovi Ježišovi do tejto služby celým svojim srdcom. Veď odmenou pri konaní Jeho vôle je Božie požehnanie.

Vysielaciu skladbu bude vytvárať skupina kresťanov, ktorí sa ochotne dajú na túto službu. Modlím sa za nich. Úlohou redakčnej rady bude aj modlitebne stáť a prosiť Pána Ježiša o svetlo, čo a ako vysielať.

Materiály postupne sumarizujem, hudbu, slovo, články, príbehy, vybavujem autorské práva, licencie...

Keď som sa v jeden večer začal intenzívne modlil a prosiť Pána Ježiša o nový názov rádia, lebo som sa dozvedel, že pomenovanie rádio LOGOS ako sme chceli už nemôžeme používať, mi Pán v mojom smútku a sklamaní povedal: „Upokoj sa, upokojte sa z toho všetkého..., pokoj Vám...“

Pochopil som, že Pán chce dať niečo nové a musel som sa osobne a zodpovedne k tomu postaviť a pýtať sa na Jeho vôľu aj pri novom pomenovaní rádia?

Pán prišiel s vnuknutím. Úplne sa mi rozjasnilo: a čo tak Rádio POKOJ? Povedal som, Pane, áno, toto presne potrebujem a pomenovanie POKOJ je predsa jasné, zrozumiteľné, akustické, dynamické a nie je potrebný k tomu žiadny výklad, preklad, vysvetlenie.

Vedel som, že pomenovanie má byť jasné a zrozumiteľné, nie len pre kresťanov. Má vystihovať podstatu. Nechal som to v sebe ešte pár dní rezonovať. Viac a viac som sa však ubezpečoval, že pomenovanie pre nové rádio, prišlo od Pána. Prijal som to: Rádio Pokoj. A v tom rozhodnutí som naozaj cítil pokoj.

Ochotne zodpoviem na Vaše otázky, s vďakou prijmem Vaše návrhy, názory i rady, ktoré pomôžu.

Srdečne a s vďakou, Peter Kamenec, zakladateľ rádia Pokoj