Všetky zdroje Božej pomoci sú nám k dispozícii

 
Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. 13 Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. 14 On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.   
Ján 16:12-15

Pri mnohých príležitostiach ľudia Pánovi Ježišovi nerozumeli. Dokonca ani Jeho učeníci často neboli schopní pochopiť Jeho slová v ich plnom význame a dosahu. Ale to nespočívalo v Pánovi Ježišovi, lebo „kto je jemu podobný učiteľ“ (Jób 36:22)? Pán dokázal láskou zasiahnuť ľudské srdce. Evanjeliá sú učebnicou pre rodičov a vychovávateľov. Ježiš stále nadväzoval na predchádzajúce vedomosti. Nikdy nekládol na nikoho prílišné požiadavky a často opakoval tie isté pravdy viery. Veľmi túžil po poslucháčoch, ktorí by Mu rozumeli.

Ale Pán aj cítil, keď Jeho slová neboli správne pochopené. Niekedy sa učeníci zamestnávali inými vecami. Alebo sa im to jednoducho zdalo príliš veľa. Aký osamelý sa Pán Ježiš cítil! – Neskôr bude Duch Svätý uvádzať učeníkov ďalej do božských právd, ktoré sa dotýkali srdca Pána Ježiša.

Medzitým ubehlo mnoho rokov. Božie Slovo je už viac ako 1 900 rokov dokončené. A Duch Boží storočia pôsobil, aby kresťanov uvádzal do pravdy. Prebýva dokonca v každom veriacom osobne a chce každého viesť v jeho životných situáciách, veriacim chce približovať myšlienky ich Pána – nielen v nedeľu.

Všetky zdroje Božej pomoci sú nám k dispozícii. Preto je dobré a na mieste, aby sme Pánovi v modlitbe nielen vyjadrovali svoju neschopnosť v problémoch bežného dňa, ale aj svoje prianie lepšie rozumieť Jeho myšlienkam. Pán sa raduje, keď pri nás nájde úprimné srdcia, ktoré nemajú tmavé zákutia a ktoré sa mu otvárajú, aby prijímali ponaučenia. Tak má aj nám „mnoho čo povedať“ a chcel by písané Slovo skrze Svojho Ducha urobiť pôsobiacim v našom srdci a v našom živote. – Aká škoda, keby sme neboli ochotní ho prijímať. Mnoho vzácneho by nám potom uniklo.  

    zdroj:  Pan blízko

Späť