Všadeprítomný Boh

„Som Bohom iba zblízka?“ znie výrok Hospodina,
„a zďaleka už nie som Boh?"
„Ak sa niekto akokoľvek skryje, či ho nevidím?“
znie výrok Hospodina.
„Či ja nenapĺňam nebesá i zem?“
znie výrok Hospodina.
   Jeremiáš 23:23-24


Nikto sa nemôže súčasne zdržiavať na dvoch rôznych miestach; je to nemožné. Ale Boh je nielen na dvoch miestach. Ako Stvoriteľ všetkého nie je viazaný na priestor a čas. Je súčasne všade. Je všadeprítomný.

Boh je na jednej strane pre Svoje stvorenie úplne nedosiahnuteľný, „lebo Boh je na nebi a ty si na zemi“ (Kazateľ 5,1), a predsa je mu súčasne celkom blízko, „lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Skutky 17,28).

Kedysi bol Boh prítomný na zemi v osobe Ježiša Krista, aby ľuďom doniesol dobré posolstvo o spasení. A z neba vyšiel Otcov hlas, aby vyznamenal Svojho milovaného Syna pred všetkými ľuďmi (Matúš 3,17).

Dnes každý kresťan vie z Biblie a zo skúseností svojho života viery, že: „Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde“ (Žalm 145,18). A Pán Ježiš nás ubezpečuje: „A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do dovŕšenia veku“ (Matúš 28,20). A ďalej: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja v ich strede“ (Matúš 18,20).

Ten, kto verí v Pána Ježiša, môže vedieť: môj Pán je pri mne v najťažších životných situáciách, a aj vtedy, keď všetko ide dobre. Aký hlboký pokoj a akú dôveru dáva táto istota!

Späť