TEBA SI VYBRAL


Hľa – už prichádza

Ku tebe ku mne

     k svojmu ľudu

Zo svojej milosti

     raz udelil nám dary

Vybral si nás

     do služby pre Neho

Prichádza pozrieť

     ako sa nám darí

 

Obdaril ťa krásnym hlasom

Tak spievaj radostne

     na Jeho chválu

Dal ti dar reči

     aby si o Ňom tu svedčil

Robíš to zanietene?

Z rána do večera

Nahlas každodenne

Máš mocné ruky

     aj silné nohy

Pomáhaš kde treba?

Pomôcť treba mnohým

Máš majetok väčší

Dobre sa ti darí

Podelíš sa s núdznym

     keď čaká na tvoje dary

 

On si ťa vybral – Jeho si

Slúž verne svojmu Pánovi

Nezahoď dary

     Jeho milosti

Slúž Mu zo všetkých síl

                   Oľga Adamkovičová  (12.1.2023)
 

 

Izaiáš 62:11-12 "Hľa, Hospodin oznamuje až po končiny zeme: povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj Spasiteľ prichádza! Hľa, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata pred Ním! Budú ich volať svätý ľud, vykúpení Hospodina, a teba budú volať Vyhľadávaná, Mesto neopustené."

Si vybratý. Boli ste niekedy na konkurze? Zaujímali ste sa o nejakú pozíciu v práci? Alebo ste len tak boli napr. v škole, v spoločenstve,
v nejakej skupine súčasťou tímu, z ktorého si vyberali niekoho na dôležitú aktivitu? Niektorí sklonia hlavu a modlia sa: len nech ma nevyberú. A iní sklonia hlavu a modlia sa: nech si ma vyberú. Každý z nás je iný a každá situácia je unikátna, preto si raz prajeme
a inokedy si neželáme, aby nás vybrali.

Pán Boh si nás však vybral tak, ako si vybral svoj ľud, aby bol vyhľadávaný. Vierou sme sa dostali do úzkeho výberu tých, ktorí boli vyvolení pre službu Pánovi a svetu. Neboli sme vybratí na základe našich predností, ale na základe Božej milosti. Pán Boh nás pozná, vie, akí sme, vie, čo dokážeme a takisto k nám pristupuje s požehnaním, a preto nás vyberá na základe toho, čo On s nami dokáže vykonať
v tomto svete. Dostali sme veľkú výsadu. Nie je jednoduché byť Božím nástrojom v tomto svete, ale je to veľká pocta a nikdy v tom nie sme sami. Pretože Božie vyvolenie znamená automaticky aj Božiu pomoc, dar milosrdenstva a silu Ducha Svätého.

Dnes určite platí: mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Je len na nás, či budeme len vybratí, alebo aj užitoční. Pamätajme, že sme Pánom Bohom dnes boli vybratí k pomoci a svedectvu. On nás v tejto službe neopustí.

Pane Ježiši, nechápem, prečo si si vybral mňa, ale ďakujem Ti za túto veľkú poctu: slúžiť Bohu celého stvorenia. Prosím: pomôž mi dnes byť nielen povolanou, ale aj vyvolenou, nielen vybratou, ale aj užitočnou. Vkladám sa do Tvojich rúk a vyprosujem pre seba, ale aj pre všetkých, ktorí Ti slúžia, dar Svätého Ducha a Jeho pomoc. Amen.

              Martina Gdovinová

Späť