Ovocie

                                                                                 prehrať
„Vydávajte teda ovocie hodné pokánia.
A nemyslite, že si môžete povedať:
Veď máme Otca Abraháma.“ 
 
Mt 3:8–9

Toto povedal Ján Krstiteľ náboženským autoritám ľudu. Prišli k jeho krstu, ale nie preto, aby činili pokánie. Keď k nim došla zvesť o pokání a obrátení, odpovedali: „Veď máme Otca Abraháma.“ Chceli tým povedať, že sú Božím ľudom, že patria Bohu a sú zahrnutí do zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom. Tvrdili, že patria Bohu, tak prečo by mali činiť pokánie?

Rovnako je to aj dnes. Keď znie zvesť o pokání, mnohí ľudia odpovedajú: Veď sme kresťania, chodíme do kostola, sme pokrstení, pravidelne sa zúčastňujeme rôznych stretnutí. To je ten náš spôsob, ktorým hovoríme to isté, čo hovorili farizeji a saduceji, keď povedali: „Veď máme Otca Abraháma.“

Nikto nie je ďalej od Boha, ako práve takíto ľudia.

Božie Slovo sem prichádza a hovorí: „Vydávajte teda ovocie hodné pokánia.“

Ak si obrátený, prejavuje sa to v tvojom živote. Vtedy nekráčaš po ceste, po ktorej kráča väčšina. Vtedy nesúhlasíš s myšlienkami, ktoré vyjadruje väčšina ľudí.

Ak činíš pokánie, opúšťaš svoju vlastnú cestu a opúšťaš svoje vlastné myšlienky.

Vtedy máš inú myseľ, než má väčšina ľudí. Ovocie tvojho pokánia je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. (G 5:22) Vtedy sa dištancuješ od skutkov tela, od každej nečistoty, od všetkého, čo sa týka bežných svetských zábav a radovánok, od všetkého, čo stavia do centra seba. Pretože o tomto Božie Slovo hovorí: „O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.“

„Po ovocí poznáte ich,“ hovorí Pán Ježiš.

Aké ovocie prinášaš ty?

           Øivind Andersen, www.evs.sk

Späť