Otcova láska


Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec,
aby sme sa volali Božími deťmi.
A nimi sme. 
       1. Jánov 3,1

Toto Biblické slovo nám výslovne vyhlasuje, že nás nebeský Otec miluje. Kvôli tomu nemusíme hľadať o Jeho láske dôkazy v každodennom živote, ale môžeme sa s dôverou oprieť o Božie Slovo. To nás ubezpečuje: „Lebo sám Otec vás má rád“ (Ján 16,27). Toto vedomie nás robí v každej životnej situácii pokojnými a šťastnými.

Miluje nás náš Boh a Otec azda na prvom mieste preto, že tak verne nasledujeme Pána Ježiša, alebo že Mu tak oddane slúžime? Nie, On nás miluje z toho jedného jednoduchého dôvodu, že sme Jeho deti.

Aj keď Ho zarmútime nejakým chybným krokom, Jeho láska k nám neprestáva. Naopak, pretože nás nebeský Otec miluje, všetko využije k tomu, aby porušený vzťah k Nemu bol opäť napravený.

Otcova láska sa ukazuje vždy primerane k nášmu stavu a situácii.

  • Keď sme v nebezpečenstve, že vo viere zomdlieme, potešuje nás. V 2. Tesaloničanom 2,16 k tomu čítame: „Boh, náš Otec, ktorý nás zamiloval a dal večné potešenie a dobrú nádej v milosti.“
  • Keď je nutná oprava v našom postoji alebo v našom správaní, Otec nás vychováva. Ale všetky Jeho výchovné opatrenia vychádzajú z Jeho lásky k nám. V epištole Hebrejom (Židom) 12,6 čítame: „Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva.“

           
                     
GBV: Pán blízko 2023

Späť