O ČOM JE TO SLOVO

Stačilo stíšiť sa

Hlas ten už počujem

Jedno je úplne

     či je noc a či deň

Srdce mi otvoril

Zamknuté odomkol

Už len porozumieť

     významu Božích slov

 

On hovorí k nám

     v svojom Synovi

O svojej láske

Hriechov odpustení

O tom že ak Ho prijmeme

     náš život celkom zmení

Budeme Jemu poslušní

Vo svojom konaní

     rozvážni zodpovední

 

Ďakujme Bohu za to Slovo

Ďakujme za Jeho Syna

Ďakujme za lásku

     ktorou  sa Otec náš

     každý deň pripomína

Nech to Jeho Slovo

     na cestu nám svieti

A nech všetci vidia na nás

     že sme Jeho lásky plné

     milované Jeho deti

 

                   Oľga Adamkovičová

Späť