Božia ponuka hriešnikom

Lebo všetci zhrešili a nedosahujú slávy Božej
a sú ospravedlňovaní zadarmo jeho milosťou,
skrze vykúpenie, ktoré je v Kristu Ježišovi.

                                        Rimanom 3:23,24

 

Prvé oznámenie v našom dnešnom biblickom slove nie je ani príjemné ani lichotivé: „Lebo všetci zhrešili a nedosahujú slávy Božej.“ Tento výrok obsahuje pravdu o Bohu a o ľuďoch.

Boh nazýva to zlé, čo ľudia robia, hriechom. Neospravedlňuje ani závisť v srdci, ani lož na perách, ani spor v medziľudských vzťahoch. On je svätý a spravodlivý, takže žiadny hriešnik nemôže prísť do Jeho blízkosti.

Ľudia sa pred Bohom previnili svojím hriešnym životom. Ich hriechy im bránia v prístupe k Nemu. Na tom nemôžu nič zmeniť ani dobročinnosťou, ani nábožnosťou.

Boh však nezostáva pri tejto vážnej skutočnosti stáť. Ponúka ľuďom tiež riešenie pre ich problém hriechu: „A sú ospravedlňovaní zadarmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, ktoré je v Kristu Ježišovi.“ Spasiteľ zomrel na kríži za cudziu vinu, aby Boh mohol ospravedlniť každého veriaceho, a pritom sa nemusel vzdať požiadavky na potrestanie hriechov.

Kto pochopí takúto lásku? Boh dal Svojho vlastného milovaného Syna na smrť, aby mohol omilostiť vinných ľudí! Nerobí to táto božská láska ľahším ‒ pokorne sa priznať k spáchaným hriechom a prijať ponuku milosti?
 

            Dobrá sejba 2022

  

 

Späť