Bezúhonné srdce


"Kiež mi je srdce bezúhonné v Tvojich nariadeniach,
aby som nebol zahanbený."     Ž 119,80

Na túto inšpirovanú modlitbu sa môžeme dívať ako na zasľúbenie, že tí, ktorí sa verne pridŕžajú Božieho Slova, nikdy nebudú zahanbení.

Modlitba hovorí o dokonalom srdci. Dokonalá modlitba je dobrá, ešte lepšia je dokonalá súdnosť, no najlepšie je srdce dokonalé v pravde. Máme milovať pravdu, vnímať ju aj sa jej podriaďovať, inak nemôžeme byť pred Bohom bezúhonní. Sú ešte nejakí bezúhonní aj v tejto zlej dobe? Kiežby sa nimi stalo mnoho čitateľov týchto úvah!

Mnohí budú zahanbení v deň, keď skončí každý spor. Potom uznajú márnosť svojich myšlienok a budú sa hanbiť pre svoju pýchu, neveru a nedôveru k Pánovi, ale tí, ktorí verili Božím radám a podriaďovali sa Jeho prikázaniam, získajú ospravedlnenie pre obeť Kristovu. „Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca.“ (Mt 13,43) Tých, ktorých na tejto zemi zahanbovali a osočovali, ich pohana sa v onen deň premení na slávu. Nech je hore citovaný verš našou modlitbou. Môžeme si byť istí, že sa pri nás naplní. Ak Bohu dovolíme, aby zdokonalil naše srdcia, tak nás v každej okolnosti aj zachráni.

 

Na túto inšpirovanú modlitbu sa môžeme dívať ako na zasľúbenie, že tí, ktorí sa verne pridŕžajú Božieho Slova, nikdy nebudú zahanbení.

Všimnime si, že je to prosba o zdravie duchovného srdca. Dobré je zdravé vyznanie vzhľadom k Božej pravde, lepšie je mať o tom zdravý úsudok, ale najlepšie zo všetkého je zdravé srdce. Musíme pravdu milovať, vnímať ju a byť poslušní pravde, inak nie sme naozaj bezúhonní v Božích nariadeniach. Sú ešte nejakí bezúhonní aj v tejto zlej dobe? Kiežby sa nimi stalo mnoho čitateľov týchto úvah! 

Mnohí budú zahanbení v posledný veľký deň, keď sa rozriešia všetky spory. Vtedy poznajú hlúposť svojich výmyslov a budú plní pokánia pre svoju pyšnú neveru a tvrdohlavý vzdor proti Pánovi. Ale ten, kto uveril Pánovmu učeniu a poslúchal Jeho príkazy, predstúpi ospravedlnený v tom, čo konal. Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko. V ten deň tí, čo pretrpeli mnoho pohanení a osočovaní, uvidia, že ich pohana bola premenená v slávu sa slovami tohto žalmu a môžeme si byť istí, že jeho zasľúbenie sa pre nás vyplní. Keď nás Pán urobí duchovne zdravými, tak nás aj zachová.

               C.H.Spurgeon, Sypky Božích zaslúbení

Späť